Project template vs Basic project

EPLAN cho phép người dùng tạo ra các dự án mới một cách nhanh chóng và chính xác dựa trên mẫu dự án (project template *.ept) và dự án cơ bản (basic project *.zw9).

Hình 1. Lựa chọn project template hoặc basic project trong quá trình khởi tạo dự án mới

1. Project template

Project template là các mẫu mà từ đó chúng ta có thể tạo dự án mới một cách nhanh chóng vì tất cả dữ liệu trong mẫu, các thông số đã được cấu hình sẵn sẽ được tự động chuyển qua dự án mới.

Một project template có thể chứa các thiết lập và dữ liệu của dự án (project setting and project data) sau đây:

  • Project setting: là các thiết lập được thực hiện dưới dường dẫn Options > Settings > Projects > “Project name”. Bao gồm một nhóm các thiết lập (scheme) cho cấu trúc trang và thiết bị.
  • Project data: Ví dụ về dữ liệu dự án là các thiết bị được đặt và không được đặt trên các trang.
  • Page: Tất cả các trang trong project template được chuyển qua dự án mới.

Project template thì không thể mở hoặc sửa đổi trực tiếp. Tuy nhiên, bạn có thể dễ dàng ghi đè lên một project template hiện có hoặc thay đổi bằng một project template mới.

2. Basic project

Với basic project, chúng ta tạo và sử dụng kiểu dự án này khi cần cài đặt sẵn các thông tin về khách hàng một cách nhất quán như: cấu trúc trang, các báo cáo, các dữ liệu thiết kế chung…

Basic project có thể được tạo từ các dự án hiện có dưới đường dẫn Project > Organize > Create basic project

Hình 3. Cách tạo Basic project để sử dụng trong những lần sau

Nếu chúng ta tạo một basic project từ một dự án hiện có, thì toàn bộ dự án sẽ được lưu trữ trong basic project