System master data vs Project master data

Khi lưu trữ Master Data, EPLAN phân biệt giữa dữ liệu chủ hệ thống (System master data) và dữ liệu chủ dự án (Project master data) như sau:
  • System master datachứa dữ liệu của các Macro, thư viện ký hiệu (symbol library) về ký hiệu (symbol), định nghĩa chức năng (function definition), biểu mẫu (form) và khung bản vẽ (plot frame)… Sau khi hoàn tất quá trình cài đặt phần mềm trên máy tính, system master data của EPLAN sẽ được lưu trữ trong các thư mục liên quan đến người dùng. Thường có đường dẫn như sau: C:\Users\Public\EPLAN
  • Project master datatrong quá trình thiết kế dự án với EPLAN, các dữ liệu từ System master data sẽ được sao chép, sử dụng và lưu trữ trong Project master data của chính dự án đó. Và sau khi được cập nhật và lưu trữ, dữ liệu này sẽ độc lập với System master data.

Project master data có thể được đồng bộ một cách tự động với System master data khi mở dự án hoặc khi backup / khôi phục. Bằng cách lựa chọn các thiết lập theo đường dẫn Options > Settings > Projects > “Project name” > Management > General:

Đồng bộ hóa dữ liệu Project master data vs System master data một cách tự động

Chúng ta có thể chủ động đồng bộ riêng lẻ các đối tượng trong Project master data với System master data một cách thủ công theo cách sau: Utilities > Master data > Synchronize current project

Dữ liệu Project master data vs System master data được đồng bộ thủ công

Khung bản vẽ chuẩn cho các trang thiết kế trong dự án cũng có thể được lựa chọn mặc định, thông qua đường dẫn: Options > Settings > Projects > “Project name” > Management > Pages

Thiết lập khung bản vẽ mặc định cho các trang thiết kế trong dự án

Việc quản lý master data có ý nghĩa rất quan trọng đối với việc quản lý thông tin từ các đối tác và các nhà cung cấp, đồng thời giúp cho quá trình trao đổi lẫn nhau dữ liệu thiết kế cũng sẽ dễ dàng, thuận tiện hơn rất nhiều. Các dữ liệu được sắp xếp cùng với nhau một cách khoa học, rõ ràng, hướng đến lợi ích của khách hàng trong dự án. Master data cũng có thể quản lý tất cả “dữ liệu phụ” được tạo ra ở bên ngoài môi trường EPLAN, nhưng lại cần thiết trong quá trình thực thi dự án một cách hiệu quả.

Những dữ liệu được master data quản lý nằm trong các thư mục đã được thiết lập: Options > Settings > User > Management > Directories. Các bạn hãy tham khảo link bài viết “Cấu trúc thư mục và vị trí lưu trữ” để tìm hiểu thêm.